Pysäköinninvalvoja ei saa sakottaa taloyhtiön alueella

Olemme kirjoittaneet sivuillemme aiemmin muutamia artikkeleita pysäköinnistä asunto-osakeyhtiön alueella.

Tällä kertaa kirjoitamme pysäköinnistä hieman toisesta näkökulmasta: saako kunnallinen pysäköinninvalvoja määrätä pysäköintivirhemaksun (”parkkisakon”) taloyhtiön omistamalla yksityisellä alueella ja erityisesti katualuetta muistuttavalla alueella.

Pysäköinninvalvonnasta annetun lain 1 §:n 1 momentin mukaan pysäköintivirheestä saadaan määrätä pysäköintivirhemaksu. Pysäköintivirheitä ovat tieliikennelain tai sen nojalla annetun pysäköintiä tai pysäyttämistä taikka pysäköintikiekon käyttöä koskevan säännöksen tai määräyksen vastainen menettely.

Pysäköinninvalvojalla ei ole toimivaltaa sakottaa muulla kuin yleisellä alueella. Toisin sanoen pysäköinninvalvoja ei saa määrätä pysäköintivirhemaksua yksityisellä alueella ellei kiinteistön omistaja ole sitä pyytänyt tai pysäköinninvalvojaa siihen valtuuttanut. Taloyhtiö voi kiinteistön omistajana antaa kunnalliselle pysäköinninvalvojalle oikeuden sakottaa alueellaan, mutta ilman tällaista nimenomaista pyyntöä toimivaltaa ei ole. Yleisiä alueita ovat mm. asemakaavassa katualueeksi määrätyt alueet.

Korkein hallinto-oikeus antoi 3.12.2014 ratkaisun KHO:2014:175, jossa otettiin kantaa erityisesti siihen, oliko pysäköinninvalvojalla oikeutta sakottaa taloyhtiön omistamalla tonttiin kuuluvalla alueella, joka sijaitsi taloyhtiön rakennuksen ja yleisen jalkakäytävän välisellä alueella. Jalkakäytävää ei oltu merkitty siten, että sen voisi selvästi erottuvan taloyhtiön ”välitilasta” – eikä toisaalta ”välitilaa” oltu merkitty mitenkään erilleen jalkakäytävästä. Molemmat alueet oli mm. asfaltoitu.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu oli ennakoitava: pysäköinninvalvojalla ei ollut toimivaltaa sakottaa taloyhtiön alueella siitä riippumatta, että alue muistutti jalkakäytävää taikka siitä riippumatta, että pysäköinti ”välitilan” alueella voisi vaikeuttaa kiinteistön käyttöä. Lopputulos olisi ollut toinen, mikäli taloyhtiö olisi valtuuttanut pysäköinninvalvojan toimimaan alueellaan ja ilmoittanut siitä asianomukaisin kyltein.

Asiasanat: asunto-osakeyhtiö, taloyhtiö, pysäköinti, katualue


PALAA ARKISTOON