Työpanokseen perustuvan osingon verotus kiristynee

Valtiovarainministeriön työryhmä on valmistellut rakenteellista muutosta ns. työperäisen osingon verottamiseksi ansiotulona.

Voimassaolevan lain mukaan on voitu rakentaa toimintamalli, jossa osakeyhtiön osakkaiden kesken kullekin osakkalle (käytännössä kunkin osakkaan omistamalle holdingyhtiölle) on voitu maksaa osakkaan työpanosten suhteeseen perustuvaa osinkoa ja näin välttää tai keventää osakkaiden tuloverotusta. Koska osakeyhtiön toiselle osakeyhtöille maksamat osingot ovat pääsääntöisesti verovapaita, on järjestelyllä päästy siihen, että osakas on saanut enimillään 90.000 euroa työpanokseensa perustuvaa tuloa täysin verovapaasti.

Keskeistä yllä kuvatussa järjestelyssä on tarkoista varten laadittu yhtiöjärjestykseen otettu määräys, joka sallii osingonjaon mukauttamisen kunakin tilikautena kunkin osakkaan työpanoksen suhteessa. Määräyksen tukena on usein myös osakassopimus.

VVM:n työryhmän esityksessä lakia on tarkoitus muuttaa niin, osakeyhtiöstä saatu osinko olisi koko määrältään ansiotulona verotettavaa tuloa, jos osingon jakoperusteena on osingonsaajan työpanos. Osinko tulisi olemaan sen henkilön ansiotuloa, jonka työpanoksesta on kysymys.

Lakimuutoksella ei ole tarkoitus muuttaa millään tavalla sellaisten osakeyhtiöiden osinkoverostusta, joiden yhtiöjärjestyksessä ei ole työpanokseen perustuvaa osingonjakomääräystä. Käytännössä muutos koskaa vain marginaalista osaa osakeyhtiötä. Esimerkkinä on usein mainittu lääkäreiden perustamat vastaanottotoimintaa harjoittavat osakeyhtiöt, joissa osakesarjaeroilla on päästy verotuksellisesti edullisiin ratkaisuihin.

Tämän hetkisen esityksen mukaan uutta lakia sovellettaisiin 1.1.2010 alkaen.


Warning: Undefined variable $categories_list in /var/www/fs1/3/mnafi/public_html/wp-content/themes/pulkamo2019/inc/template-tags.php on line 63

PALAA ARKISTOON